Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Budowa transgranicznej ścieżki spacerowej w Czerwonym Klasztorze i Sromowcach Niżnych łącząca obiekty słowacko-polskiego pogranicza

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Projekt pt: „Budowa transgranicznej ścieżki spacerowej w Czerwonym Klasztorze i Sromowcach Niżnych łącząca obiekty słowacko-polskiego pogranicza” Nr projektu: WTSL.02.01.00-84-079/08 został zakończony i rozliczony.

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Wydatki kwalifikowane projektu Partnera 1 Urząd Gminy Czorsztyn wyniosły 44 344,02 euro w tym kwota dofinansowania z EFRR to 85 % tj. 37 692,42 euro.

Wskaźniki osiągnięte przez Partnera 1 projektu tj. Urząd Gminy Czorsztyn podczas trwania projektu od października 2008 r. do lipca 2010r.

 • analiza rzeczowo - finansowa - 1 szt,
 • dokumentacja przetargowa - 1 szt,
 • chodnik 400 m,
 • broszurka informacyjno - promocyjna - 500 szt,
 • tablica informacyjna - 2 szt.

Osiągnięte wskaźniki projektu:

 • analiza rzeczowo - finansowa - 2 szt,
 • dokumentacja przetargowa - 3 szt,
 • chodnik 1 022 m,
 • broszurka informacyjno - promocyjna - 1 000 szt,
 • tablica informacyjna - 4 szt.

Więcej informacji na stronach internetowych partnerów projektu:

 • Partner Wiodący - Sołectwo Czerwony Klasztor http://www.cervenyklastor.sk/projekty-europskej-unie/
 • Partner 2 - Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Nowym Targu (RP) http://pzd.nowotarski.pl/projekty_i_fundusze_unijne,Budowa_transgranicznej_sciezki_spacerowej_w_Czerwonym_Klasztorze_i_Sromowcach_Niznych_laczaca_obiekty_slowackopolskiego_pogranicza-161.html oraz http://www.nowotarski.pl/projekty_i_fundusze_europejskie.php
 • Partner 3 - Lasy Państwowe TANAP z siedzibą w Tatrzańskiej Lomnicy (RS) http://www.lesytanap.sk/08-archiv/pl-sk.php

Wyk. JF


Zawiadomienie
o dofinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej
projektu: „Budowa transgranicznej ścieżki spacerowej w Czerwonym Klasztorze i Sromowcach Niżnych łącząca obiekty słowacko-polskiego pogranicza”.

Nr projektu: WTSL.02.01.00-84-079/08

Gmina Czorsztyn w partnerstwie z Sołectwem w Czerwony Klasztor podaje do wiadomości, że Komitet Monitorujący Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013, na podstawie rozporządzenia z dnia 19 marca 2009 r. zatwierdził w/w projekt. Na realizację którego otrzymano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 163 760,22 EUR tj. 85% całkowitych kosztów.

Lista rankingowa projektów znajduje się tutaj

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Partnerem Wiodącym, odpowiedzialnym za realizację i implementację tego projektu, jest Sołectwo Czerwony Klasztor, kolejnymi partnerami projektu są:
1. Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach (RP),
2. Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Nowym Targu (RP),
3. Lasy Państwowe TANAP z siedzibą w Tatrzańskiej Lomnicy (RS).

Wysokość dofinansowania przypadająca na Partnera Wiodącego i pozostałych Partnerów to 163 760,22 EUR, co stanowi 85 % całkowitych kosztów pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej.

Pozostałą część środków finansowych przedstawia współfinansowanie krajowe (po stronie słowackiej: 10% - budżet państwa, 5% wkład własny, natomiast po stronie polskiej 15% stanowi wkład własny).

Ogólna wartość projektu nie jest wyższa niż: 197 708,59 EUR.

GŁÓWNYM CELEM realizacji projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej Czerwonego Klasztoru oraz Sromowiec Niżnych.

Szczegółowe cele to: poprawa infrastruktury turystycznej, poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg, połączenie obiektów dziedzictwa kulturowego Sromowiec Niżnych (kościółek drewniany św. Katarzyny oraz Czerwonego Klasztoru (klasztor kartuzjanów i kamedułów), integracja regionalna mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego.

Realizacja projektu obejmuje:

1. przebudowa obiektu SO 03a Budowa chodnika od kładki na Dunajcu do parkingu „Pod Górką” długości 308 m i szerokości 1,5.Partnerem odpowiedzialnym za to działanie będzie Partner wiodący –(Obec Czerwony Klasztor),
2. przebudowa obiektu SO 03b Budowa chodnika od parkingu ”Pod Górką” do parku historycznego „Pienińskie Lipy” długości 201 m i szerokości 1,5 (partner wiodący Obec Czerwony Klasztor),
3. Budowa ścieżki pieszej od kładki na Dunajcu do parkingu przy kościółku w Sromowcach Niżnych o długości 393 m i szerokości 2m – partner I – (Gmina Czorsztyn oraz Powiatowy Zarząd Dróg, który zapewni Nadzór inwestorski),
4. przebudowa obiektu SO 03c chodnik od historycznego parku "Pienińskie Lipy przystani flisackiej Pod lipami" o długości 120 m w tym 1, 5 metra jezdnia i 2,5 metra pas dla rowerzystów.

Prace budowlane po stronie słowackiej rozpoczną się w sierpniu 2009 r., a po stronie polskiej w kwietniu 2010 r.

Ponadto zostaną przygotowane tablice informacyjne (gmina Czorsztyn, obec Czerwony Klasztor) oraz przygotowane i wydrukowane broszury promocyjno -informacyjnych.

Projekt powinien zostać skończony po obu stronach granicy do końca września 2010

W ramach współpracy planujemy składanie kolejnych wspólnych projektów.

Maniowy, 31.07.2009 r.

JF


RAPORT CZĄSTKOWY Z POSTĘPU REALIZACJI PROJEKTU

Raport za okres 01.10.2008 r. do 30.09.2009 r.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano część I etapu projektu tj: przygotowanie projektu.

W ramach tego etapu wykonano takie działania jak:

 • przygotowano wniosek,
 • przygotowano analizę rzeczowo – finansową,
 • przetłumaczono wniosek aplikacyjny oraz analizę rzeczowo – finansową.

Wskaźnik projektu partnera polskiego (Gmina Czorsztyn) tj:
Analiza finansowa ekonomiczna - wartość osiągnięta na koniec okresu sprawozdawczego – 1 szt.

Gmina Czorsztyn w pierwszym raporcie wykazała wydatki tj: wydatek za przygotowanie analizy rzeczowo – finansowej, jak również tłumaczenie wniosku i analizy. Zadeklarowane wydatki w ramach projektu zostały przesłane do Urzędu Wojewódzkiego - od kontrolera pierwszego stopnia certyfikowany celu certyfikowania.

Maniowy, 08.10.2009 r.

JF


RAPORT CZĄSTKOWY Z POSTĘPU REALIZACJI PROJEKTU

Raport za okres 01.10.2009 r. do 21.10.2009 r.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto przygotowania do przeprowadzenia zamówienia publicznego zgodnie z przepisami prawa jako realizacji część I etapu projektu tj: przygotowanie projektu.

W ramach tego etapu wykonano takie działania jak:

 • przeprowadzono konsultacje w sprawie przygotowania wstępnej SIWZ,
 • zorganizowano spotkanie z inspektorem nadzoru,
 • ustalono termin ogłoszenia przetargu (listopad/ grudzień br).

Maniowy, 22.10.2009 r.

JF


W dniu 03.12.2009 r. otrzymano Certyfikat – potwierdzenie kontroli pierwszego stopnia. Wydatki kwalifikowane zcertyfikowane przez kontrolera to kwota 734,03 EUR.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Czorsztyn ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowę ścieżki pieszej od kładki na Dunajcu do parkingu przy kościółku
w Sromowcach Niżnych
w ramach projektu pn:
„Budowa transgranicznej ścieżki spacerowej w Czerwonym Klasztorze i Sromowcach Niżnych łączącej obiekty słowacko – polskiego pogranicza”

Wspólny słownik zamówień CPV 45111200-0
45111100-9
45232400-6
45233330-1
45233223-8
45233290-8
45233222-1

Strona internetowa na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czorsztyn.pl

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr K 1638 Krośnica – Sromowce Niżne w km 12+808 – 13+201

Przewiduje się następujące prace związane z przebudową drogi:

 • zabezpieczenie terenu prac budowlanych, oznakowanie ulic na czas budowy
 • wykonanie studzienek ściekowych z wpustami ulicznymi i przykanalikami,
 • ułożenie krawężników, ścieku z betonowej kostki brukowej, betonowych obrzeży chodnikowych,
 • wykonanie elementów podbudowy pod projektowane nawierzchnie na jezdni i chodnikach,
 • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na jezdni i w zatokach postojowych oraz z betonowej kostki brukowej na chodnikach,
 • porządkowanie terenu robót budowlanych, zdemontowanie oznakowania ulic ustawionego na czas budowy

Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście i dojazd do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót stanowiące załącznik nr 2 do specyfikacji.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: 31.05.2010 rok.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. W zakresie kompletności i jakości oferty: pod uwagę będą brane oferty zawierające komplet ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. W zakresie posiadanej niezbędnej wiedzy i doświadczenia: pod uwagę będą brane oferty, w których wykazano co najmniej dwa zamówienia w zakresie robót budowlanych o podobnym charakterze, wykonane w ciągu ostatnich 5-ciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie o wartości nie mniejszej od wartości zamówienia.
Wykazane zamówienia należy udokumentować referencjami wystawionymi przez inwestora bezpośredniego
3. W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: pod uwagę będą brane oferty, w których wykazano, że oferenci mają do dyspozycji kierownika budowy posiadającego stosowne do zakresu zamówienia uprawnienia budowlane potwierdzone przynależnością do właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, wraz z informacją o podstawie dysponowania tą osobą.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej: pod uwagę będą brane oferty, w których dołączonopolisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia dokumentów lub uzupełnienia dokumentów.

Sprawdzanie dokumentów i oświadczeń odbędzie się na zasadzie: Spełnia – nie spełnia.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie złożyć oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jest także odrębnie zobowiązany do przedłożenia:

1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ( wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
3. polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium: najniższa cena 100 punktów

Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy Czorsztyn pok. Nr 17 (sekretariat) do dnia 02.02.2010r. do godz.1000

Wykonawcy będą związani ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej w wyborze wykonawcy.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art 134 ust. 6 pkt 3 i 4.
W przypadku zawnioskowania o otrzymanie specyfikacji na piśmie Zamawiający przekaże ją z załącznikami na adres wnioskodawcy bezpłatnie.

Maniowy, dnia 06.01.2010r.

JF


Raport za okres 22.10.2009 r. do 21.01.2010 r.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano część I etapu projektu tj: przygotowanie projektu - ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: „Budowa ścieżki pieszej od kładki na Dunajcu do parkingu przy kościółku w Sromowcach Niżnych”.

W ramach tego etapu wykonano takie działania jak:

 • przygotowano SIWZ wraz z załącznikami i ogłoszenie o przetargu,
 • przed rozpoczęciem procedury tj. ogłoszeniem przetargu przesłano w/w dokumenty do kontroli ex-ante,
 • naniesiono stosowne poprawki do SIWZ i ogłoszenia o przetargu w ramach przeprowadzonej kontroli ex-ante,
 • ogłoszono przetarg, otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.02.2010 r. o godz. 10.15.

Wskaźnik projektu partnera polskiego (Gmina Czorsztyn) tj:
Dokumentacja przetargowa - wartość osiągnięta na koniec okresu sprawozdawczego – 1 szt.

Maniowy, 26.01.2010 r.

JF


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczące przetargu nieograniczonego na:

Budowę ścieżki pieszej od kładki na Dunajcu do parkingu przy kościółku
w Sromowcach Niżnych

w ramach projektu pn: „Budowa transgranicznej ścieżki spacerowej w Czerwonym Klasztorze i Sromowcach Niżnych łączącej obiekty słowacko – polskiego pogranicza”

Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach zawiadamia, że dnia 09.02.2010 roku w/w przetarg został rozstrzygnięty, do dnia 02.02.2010 roku do godz. 1000 wpłynęło 19 ofert.

Po sesji oceny ofert na wykonawcę usługi została wybrana oferta nr 15 Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe ZIBUD; 34-608 Kamienica 477. Oferta spełnia wszystkie wymagania ustawy oraz SIWZ a także jest najkorzystniejsza cenowo otrzymała 100 punktów w ocenie ofert.

Pozostałe oferty uzyskały:

 • Oferta nr 1 firmy Zakład Produkcyjno- Usługowo- Handlowy; Bet – Bruk; 34-602 Laskowa otrzymała 75,56 punktów.
 • Oferta nr 2 firmy Przedsiębiorstwo- Budowlano- Usługowe WRAAS Sp. j. 34-400 Nowy Targ; ul. Krótka 2 otrzymała 74,53 punktów
 • Oferta nr 3 firmy EKA Materiały i Usługi Budowlane; 34-436 Maniowy; ul. Konopnickiej 2 otrzymała 81,27 punktów.
 • Oferta nr 4 Firmy Handlowo – Usługowej „FUGAMEX”; Bogdan Podgórny; Cyrhla 12; 34-500 Zakopane otrzymała 78,41 punktów.
 • Oferta nr 5 firmy Transport Towarowy, Roboty Ziemne- Drogowe; Anna Palonek; 32-420 Gdów otrzymała 35,30 punktów.
 • Oferta nr 6 firmy Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjno- Handlowe; DROGBUD; 34-222 Zawoja 1970 otrzymała 66,36 punktów.
 • Oferta nr 7 firmy Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe Janda; 34-730 Mszana Dolna ; Łostówka 271 otrzymała 87,54 punktów.
 • Oferta nr 8 firmy Firma Budowlana „KUROS” Katarzyna Skupień; 34-520 Poronin; Suche 102 otrzymała 65,39 punktów.
 • Oferta nr 9 firmy Zakład Remontowo- Budowlany; Wielopole 22 ; 33-311 Wielogłowy otrzymała 90,00 punktów.
 • Oferta nr 10 firmy Usługi Budowlane i Wykopy Ziemne; Aleksandra Masiarz; 34-608 Kamienica 99 otrzymała 83,52 punktów.
 • Oferta nr 11 firmy Firma Handlowo- Usługowa „PAWEŁ” sp.jawna; J.i A. Kalata; 34-424 Szaflary ; os. Nowe 6A otrzymała 71,57 punktów.
 • Oferta nr 13 firmy Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska; EKOWOD S.A. 33-300 Nowy Sącz ; ul. Śniadeckich 14 otrzymała 85,35 punktów.
 • Oferta nr 14 firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe; EURO-DROMPEX Sp. z o.o.; ul Elektrodowa 45E ; 33-300 Nowy Sącz otrzymała 60,77 punktów.
 • Oferta nr 17 firmy Komplex-Bud ; Józef Wójcik; 33-390 Łącko ; Czerniec 120 otrzymała 85,85 punktów.
 • Oferta nr 18 firmy Manstel ; Bednarczyk, Słowik, Wiącek sp. jawna; 34-436 Maniowy ; ul. Pienińska 40 otrzymała 77,93 punktów.
 • Oferta nr 19 firmy Przedsiębiorstwo Budowlane Domstyl Sp. z o.o.; 34-400 Nowy Targ; ul. Szaflarska 142/46 otrzymała 76,96 punktów.

Oferta nr 12 KONSORCJUM FIRM Profexim sp. jawna; 34-700 Rabka-Zdrój ul. Dietla 2 i Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe; 34-730 Mszana Dolna; Łostówka 121 oraz oferta nr 16 firmy Instal –Bud ; Budownictwo Ogólne i Instalacje Sanitarne; Adam Jnaczy; 34-443 Sromowce Wyżne ; ul. Ogrodowa 31 zostały wykluczone z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 firmy nie złożyły wszystkich żądanych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W ofercie nr 12 brak aktualnych zaświadczeń z ZUS i Urząd Skarbowy każdego wspólnika osobno dla spółki jawnej.
W ofercie nr 16 brak aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Maniowy, dnia 09.02.2010 r.

JF


UMOWA PODPISANA

Zgodnie z wynikiem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 26.02.2010 roku podpisano umowę pomiędzy Gminą Czorsztyn a Przedsiębiorstwem Budowlano – Usługowym ZIBUD, Kamienica 477, 34-608 Kamienica na budowę ścieżki pieszej od kładki na Dunajcu do parkingu przy kościółku w Sromowcach Niżnych w ramach realizacji projektu pn: „Budowa transgranicznej ścieżki spacerowej w Czerwonym Klasztorze i Sromowcach Niżnych łączącej obiekty słowacko – polskiego pogranicza”.

Termin wykonania robót: 01.03.2010 roku - 31 maja 2010 roku.
Wynagrodzenie wykonania robót: 178 810,67 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć złotych i 67/100).

Maniowy, dnia 27.02.2010 r.

JF


PRACE ZAKOŃCZONE PO STRONIE SŁOWACKIEJ

Prace budowlane po stronie słowackiej zostały już zakończone (rozpoczęły sięw sierpniu 2009 r). Wynikiem jest przebudowanaścieżka spacerowa o długości 629 m - od kładki na rzece Dunajec po „przystań flisackąPod Lipami”.

Maniowy, dnia 19.03.2010 r.

JF


PRACE ROZPOCZĘTE PO STRONIE POLSKIEJ

Prace budowlane po stronie polskiej rozpoczęte. Zgodnie z umową termin zakończenia mija 31.05.2010 r. Oto dokumentacja zdjęciowa potwierdzająca ten fakt.

Maniowy, dnia 31.03.2010 r.

JF


RAPORT CZASTKOWY Z POSTĘPU REALIZACJI PROJEKTU

Raport za okres 22.01.2010 r. do 21.04.2010 r.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano część I etapu projektu, który zakończył realizację I etapu. W ramach tego etapu wykonano takie działania jak:

 • przeprowadzono przetarg na realizację zadania pn: „Budowa ścieżki pieszej od kładki na Dunajcu do parkingu przy kościółku w Sromowcach Niżnych” tj: otwarcie ofert - 02.02.2010 r.; rozstrzygnięcie przetargu tj. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 09.02.2010 r.;
 • podpisano umowę z Wykonawcą w dniu 26.02.2010 r.
 • Rozpoczęto realizacje II etapu tj. budowę chodnika zgodnie z umową.

Maniowy, 26.04.2010 r.

JF


PRACE ZAKOŃCZONE PO STRONIE POLSKIEJ

Prace budowlane po stronie polskiej zostały już zakończone (Wykonawca zgłosił gotowość odbioru robót w dniu 22.04.2010 r). Prace zostały odebrane przez Komisję Odbiorową w dniu 5 maja br.

Wynikiem odbioru jest budowa ścieżki pieszej od kładki na Dunajcu do parkingu przy kościółku w Sromowcach Niżnych o długości 393 m i szerokości 2m.

Maniowy, dnia 06.05.2010 r.

JF


RAPORT CZASTKOWY Z POSTĘPU REALIZACJI PROJEKTU

Raport za okres 22.04.2010 r. do 21.07.2010 r.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano część II etapu projektu, tj.:

 • przygotowano dokumentację przetargową,
 • wybudowano chodnik zgodnie z umową,
 • w dniu 30.06.2010 r. komisja odbiorowa odebrała prace od Inwestora.

Zrealizowano III etap projektu. Przygotowano tablice informacyjne oraz przygotowano i wydrukowano broszurkę promocyjno - informacyjną.

Maniowy, 26.07.2010 r.

JF


W dniu 20.08.2010 r. otrzymano Certyfikat – potwierdzenie kontroli pierwszego stopnia. Wydatki kwalifikowane zcertyfikowane przez kontrolera to kwota 43 609,99 EUR.

Wiecej informacji na temat projektu znajduje się na stronie internetowej Partnera Wiodącego http://www.cervenyklastor.sk/projekty-europskej-unie/ tj. Sołectwo Czerwony Klasztor.

Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie zasypek uzbrojenia podziemnego z materiału nie wysadzinowego oraz ich solidne zagęszczenie (Is=1,0). Jest to warunek konieczny dla wykonania trwałej konstrukcji nawierzchni drogowej. Materiały z rozbiórki należy zakwalifikować jako gruz lub materiał nadający się do powtórnego użytku. Gruz zostanie wywieziony przez Wykonawcę z placu budowy do miejsca zutylizowania, a materiały nadające się do powtórnego użytku Wykonawca wywiezie z placu budowy w miejsce wskazane przez Inwestora.

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 12 Lip 202426 °
19.6 °C13 Lip
21.3 °C14 Lip
19.6 °C15 Lip
19.0 °C16 Lip

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia