Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Regulamin utrzymania porządku i czystości w gminie

UCHWAŁA NR VII/67/2015
Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach
z dnia 26.06.2015 r.

w sprawie: sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czorsztyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z poź. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu, Rada Gminy Czorsztyn uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czorsztyn stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXII/212/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 stycznia 2013 r., zmieniona Uchwałą Rady Gminy Czorsztyn Nr XXVIII/271/2013 z 20 września 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czorsztyn.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czorsztyn.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wójt Gminy Czorsztyn
Tadeusz Wach


Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr VII/67/2015
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 26.06.2015 r.

„REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY CZORSZTYN”

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§1

1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czorsztyn
2. Niniejszy Regulamin nie narusza innych przepisów prawa.

§2

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.);
2) Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (dalej WPGO) – należy przez to rozumieć uchwałę Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”.
3) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Czorsztyn;
4) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach;
5) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Czorsztyn
6) nieruchomości – należy przez to rozumieć rozszerzoną treść art. 46 ustawy Kodeks Cywilny, z której wynika, że istnieją następujące rodzaje nieruchomości.
a) nieruchomości gruntowe (zabudowane lub niezabudowane), które ze względu na przeznaczenie gospodarcze dzielą się na:

 • nieruchomości rolne,
 • nieruchomości leśne,
 • inne nieruchomości (nierolne i nieleśne) zabudowane lub przeznaczone pod zabudowę,

b) nieruchomości budynkowe,
c) nieruchomości lokalowe (lokale mieszkalne i lokale użytkowe);
7) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, a także inne podmioty władające nieruchomościami mającymi obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku, przy czym:
a) na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do wykonawcy robót budowlanych;
b) na terenie przystanków komunikacyjnych obowiązki uprzątnięcia i pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, należą do przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej;
c) na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku, a także zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej, uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów na takim chodniku, należą do zarządcy drogi;
d) na terenach pozostałych obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do gminy, do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się odpadków zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
e) właściciel lokalu w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali oraz posiadający spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych;
f) korzystający z lokalu posiadający tytuł prawny do lokalu lub korzystający z lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym zgodnie z definicją zapisaną w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w niniejszym Regulaminie termin utożsamiony z terminem dysponujący lokalem;
g) dysponujący lokalem właściciel, lokator lub posiadający w rozumieniu definicji podanych wyżej;
8) górnych stawkach opłat – należy przez to rozumieć stawki ustalone uchwałą Rady Gminy Czorsztyn na podstawie upoważnienia zawartego w art. 6, ust. 2 ustawy w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych;
9) harmonogramie – należy przez to rozumieć roczny harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy dostarczany właścicielom nieruchomości pod koniec każdego roku;
10) kompostowniku – należy przez to rozumieć specjalną skrzynkę lub dół służący do kompostowania odpadów organicznych – ich lokalizacja powinna spełniać wymogi zapisane w § 36 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);
11) bioodpadach – należy przez to rozumieć ulegające biodegradacji odpady z terenów zieleni, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, zakładów gastronomii, zakładów żywienia zbiorowego i jednostek handlu detalicznego, a także podobne ze względu na swój charakter lub skład odpady z zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu żywność;
12) mieszkańcu – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną mającą na terenie gminy miejsce zamieszkania;
13) nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;
14) odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
15) odpadach niebezpiecznych – rozumiane zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 ustawy o odpadach w odniesieniu do frakcji składających się na odpady komunalne, w szczególności np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki pochodzące z domu;
16) odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań;
17) odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;
18) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady charakteryzujące się tym, że ich składniki ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;
19) odpadach wielomateriałowych – należy przez to rozumieć opakowania wykonane, co najmniej z dwóch różnych materiałów, tak że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych;
20) odpadach zielonych – należy przez to rozumieć stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów;
21) podmiotach uprawnionych – należy przez to rozumieć realizujących zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzący działalność w zakresie wymienionym w art. 7 ustawy, na którą koniecznie jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:
a) opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
b) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
c) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
22) posiadaczach odpadów – należy przez to rozumieć każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest właścicielem odpadów znajdujących się na nieruchomości;
23) punktach selektywnego zbierania – należy to rozumieć w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy, z tym, że punkty takie mogą być stacjonarne lub mobilne. Punktem mobilnym jest także samochód odbierający wyselekcjonowane odpady sprzed nieruchomości;
24) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czorsztyn;
25) stacjach zlewnych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków, służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;
26) stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – należy przez to rozumieć stawki ustalone uchwałą rady Gminy Czorsztyn na podstawie upoważnienia zawartego w art. 6k ust. 1 ustawy;
27) systemie gospodarowania odpadami komunalnymi – należy przez to rozumieć wszelkie skoordynowane działania zmierzające do realizacji opisanych w art. 5 ustawy o odpadach zasad gospodarowania odpadami, a więc zapobieganie i ograniczanie ich powstawania, prowadzenie ich odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania; system obejmuje wszystkie czynności realizowane na nieruchomości przez jej właściciela, a więc selektywne zbieranie, odbiór, transport i zbieranie dokonane przez podmiot uprawniony, odzysk, recykling i unieszkodliwianie realizowane przez podmioty wyspecjalizowane i regionalną instalację;
28) wytwórcach odpadów – należy przez to rozumieć każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdego kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątanie, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę chyba, że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej;
29) zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;
30) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale pozostawały;
31) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;
32) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zgodnie z treścią art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921 z późn. zm.) takie zwierzęta jak konie, bydło domowe, świnie, owce, kozy, drób, zwierzęta futerkowe i pszczoły miodne.
33) urządzeniach – należy przez to rozumieć worki i pojemniki o pojemności 120 l., kosze i kontenery.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§3

Gmina zapewnia warunki selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych z podziałem na:
a) opakowania ze szkła,
b) metal,
c) makulaturę (papier i tektura),
d) opakowania z tworzyw sztucznych (plastik, opakowania wielomateriałowe),
e) przeterminowane leki i chemikalia,
f) zużyte baterie i akumulatory,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
h) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
i) odpady budowlane i remontowe,
j) zużyte opony,
k) odpady zielone,
l) popiół
m) pozostałe zmieszane odpady komunalne
n) azbest

§4

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są:<br?>1) wyposażyć nieruchomość w urządzenia, o których mowa w §9, służące do zbierania odpadów komunalnych,
2) ustawić pojemniki na odpady komunalne w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
3) we wskazanym zakresie selektywnie zbierać powstałe na terenie nieruchomości odpady komunalne, a w szczególności zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, a następnie przekazywać je zgodnie z zapisami §12 regulaminu, ustawy oraz ustawy o odpadach i odrębnymi przepisami,
4) przekazywać odpady zebrane selektywnie i pozostałe odpady zmieszane podmiotowi uprawnionemu do odbioru,
5) selektywnie zbierać odpady inne niż komunalne, powstające na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej i postępować z nimi zgodnie z ustawą o odpadach, 6) utrzymywać w należytym stanie sanitarnym altany oraz inne pomieszczenia, mieszczące urządzenia na odpady,
7) przyłączyć nieruchomość do istniejącej sieci kanalizacyjnej, przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeśli nieruchomość wyposażona jest w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych,
8) wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych, jeśli przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione,
9) gromadzić nieczystości ciekłe w zbiornikach bezodpływowych o pojemności dostosowanej do ilości osób stale lub czasowo przebywających na terenie nieruchomości,
10) zgłosić do urzędu posiadanie zbiornika bezodpływowego (podając jego objętość oraz ilość osób korzystających ze zbiornika) lub przydomowej oczyszczalni ścieków (podając jej rodzaj),
11) uprzątać śnieg (po opadach) błoto, lód i inne nieczystości z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości”
12) usuwać nawisy (sople) z okapów, rynien i innych części nieruchomości znajdujących się nad chodnikami, oraz likwidować śliskość powstałego lodu poprzez posypywanie piaskiem chodnika, użyty do tych celów piasek należy usunąć z chodnika po ustaniu przyczyn jego zastosowania;
13) usuwać odpady pochodzące z produkcji rolnej (liści, gałęzie, trawy, odchody zwierzęce),
14) obowiązki, których mowa w 11), 12), 13) należy wykonywać niezwłocznie po pojawieniu się błota, śniegu, lodu, sopli i innych nieczystości, w szczególności jeżeli powodują one utrudnienia w poruszaniu się lub jakiekolwiek zagrożenie dla osób korzystających z chodników i innych miejsc publicznych,
15) stosować i gromadzić obornik i płynne odchody zwierzęce na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spełniających wymogi, czyli na podłożu utwardzonym i uszczelnionym w zbiornikach na odchody o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres
16) na terenie nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej zorganizować w obrębie posesji kompostowanie odpadów organicznych (zielonych) we własnym zakresie lub przekazywać je podmiotowi uprawnionemu zgodnie z zapisem §13 ust. 1, pkt 6.
17) tworzone kompostowniki nie mogą stanowić uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości; ich usytuowanie powinno odpowiadać odrębnym przepisom,
2. Wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, pkt. 1 – 13 na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych.
3. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządcy drogi. Do obowiązków zarządcy drogi należy także:
1) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
2) pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej,
3) uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku,
4) Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z trenów innych niż wymienione w pkt. 1 – 3 służących do użytku publicznego, należy do gminy.
4. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot uprawniony do odbioru odpadów przyjmuje je, jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę.

§5

Podmiot uprawniony do odbioru odpadów komunalnych jest obowiązany do:
1) Selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów jak wymienionych w § 3, oraz ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania,
2) Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej w WPGO,
3) Odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, zgodnie z harmonogramem odbioru uwzględniając częstotliwość ich odbioru określoną w § 13 ust. 1; harmonogram obejmować będzie również odpady, o których mowa w § 12 ust. 1 i 3 z częstotliwością określoną w § 12 ust. 6.
4) Przygotowania jednego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Maniowy, ul. Pienińska.

§6

1. Mycie samochodów osobowych, ciągników i maszyn rolniczych na terenie nieruchomości jest dopuszczalne pod warunkiem stosowania środków ulegających biodegradacji, przy czym nie może ono powodować uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.
2. Mycie samochodów osobowych, ciągników i maszyn rolniczych na terenie nieruchomości może się odbywać tylko za zgodą jej właściciela.

§7

Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może się odbywać tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie jest ona uciążliwa dla nieruchomości sąsiednich, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z ustawą.

§8

1. Na terenie gminy zabrania się:
1) niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania pojemników na odpady komunalne oraz zbiorników bezodpływowych;
2) wrzucania do pojemników i worków na odpady komunalne: śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej;
3) palenia odpadów komunalnych w pojemnikach na odpady, na otwartym terenie oraz w piecach nie przeznaczonych do tego celu;
4) wrzucania do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki innych odpadów niż te, dla jakich pojemniki lub worki zostały przeznaczone.
5) wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości, na których powstają odpady, do koszy ulicznych lub do pojemników innych właścicieli;
6) wyrzucania odpadów zielonych, popiołu i żużla poza teren nieruchomości, szczególnie nad cieki wodne i do przydrożnych rowów;
7) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;
8) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;
9) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów komunalnych;
10) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi, w szczególności do potoków, strumieni, przydrożnych rowów;
11) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów, itp.;
12) mycia pojazdów samochodowych nad ciekami oraz zbiornikami wodnymi;
13) mycia pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe, ciągniki i maszyny rolnicze poza myjniami;
14) składowania obornika w strefie zalewowej oraz w odległości powodującej zanieczyszczenie cieków wodnych i studni;
15) zrzutu ciekłych odchodów zwierzęcych (gnojówki gnojowicy) do cieków wodnych i rowów;
16) odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe;
17) stosowania do usunięcia śniegu lub lodu środków chemicznych szkodliwych dla środowiska;

Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych urządzeń i ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§9

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. Rodzaj stosowanych pojemników musi zapewniać możliwość ich opróżniania przy użyciu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego do zbiórki odpadów, z uwzględnieniem wymienionych poniżej zasad:
1) pojemniki i worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów ma obowiązek dostarczyć właścicielom nieruchomości podmiot uprawniony do odbioru odpadów;
2) wydzielony z odpadów komunalnych zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory i baterie usuwać z nieruchomości zgodnie z zapisami w § 12 niniejszego Regulaminu;
3) przeterminowane leki należy przekazać do aptek lub do Ośrodków Zdrowia w Maniowach lub Sromowcach Niżnych
4) odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania;
5) selektywnie zebrane odpady przekazywane i odbierane są przez przedsiębiorcę w workach z napisem „Gmina Czorsztyn” lub innych pojemnikach zawierających identyfikator właściciela nieruchomości, oraz rodzaju przekazywanego odpadu.
2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany wystawić pojemniki lub worki w dniu odbioru, wzdłuż drogi.

§10

1. W przypadku nieruchomości zamieszkanych okresowo za czas pobytu wnoszone będą opłaty stanowiące iloczyn liczby miesięcy oraz stawki opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są wytwarzane, a więc prowadzący działalność gospodarczą, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normatywy dostosowane do miesięcznego cyklu odbioru:
1) dla budynków użyteczności publicznej, poza niżej wymienionymi – 30 l na każdego zatrudnionego,
2) dla szkół wszelkiego typu – 15 l na każdego pracownika i ucznia,
3) dla żłobków i przedszkoli – 10 l na każde dziecko i pracownika,
4) dla lokali handlowych – 60 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej trzy pojemniki o pojemności 120 l,
5) dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej trzy pojemniki o pojemności 120 l,
6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej trzy pojemniki o pojemności 120 l,
7) dla zakładów usługowych, rzemieślniczych, produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – 3 pojemniki o pojemności 120 l na każdych 10 zatrudnionych,
8) dla hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych itp. – 20 l na jedno łóżko.

§11

1. Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w miejscach publicznych i na drogach publicznych:
1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 60 l,
2) pojemniki i worki o pojemności 120 l
3) pojemniki 180 l.
4) pojemniki 240 l,
5) pojemniki duże 1,1 m3,
6) kontenery 7 m3,
2. W przypadku lokali gastronomicznych i handlowych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego 10 l pojemnika na odpady;
3. Gmina i prowadzący handlową działalność gospodarczą, mogą ustawić w miejscach publicznych, przed sklepami itp., pojemniki przeznaczone na selektywną zbiórkę;
4. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowane w miejscach publicznych, mają kolory przypisane do rodzaju odpadów, na jakie są przeznaczone, ich dostarczeniem zajmie się podmiot uprawniony wykonujący usługę odbioru odpadów na terenie Gminy.
5. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo – usługowe, przystanki komunikacji i place zabaw są przez właścicieli nieruchomości, zarządców dróg lub przedsiębiorców użytkujących teren komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne;
6. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych umieszczone zostaną pojemniki pozwalające na selektywną zbiórkę odpadów; ich opróżnianie będzie się odbywać w miarę potrzeb;
7. Częstotliwość opróżniania pojemników, odbywać się będzie co najmniej 1 raz w miesiącu.
8. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny należy gromadzić do pojemników lub worków oznaczonych kolorami:
a) niebieskie z przeznaczeniem na makulaturę,
b) białe – przeźroczyste z przeznaczeniem na szkło
c) czarne z przeznaczeniem na metal,
d) żółte z przeznaczeniem na opakowania z tworzyw sztucznych (plastik i odpady wielko materiałowe),
e) brązowe z przeznaczeniem na odpady zielone,
f) pojemniki lub worki własne właściciela nieruchomości z przeznaczeniem na zimny popiół.
9. Organizator imprezy masowej jest zobowiązany do wyposażenia miejsca, na którym ma ona się odbywać jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w ilości jeden szalet na 100 osób uczestniczących, jeżeli czas trwania imprezy nie przekracza 4 godzin, a jeśli jest on dłuższy ilości te należy zwiększyć o 50% w stosunku do wyżej podanych, na każde następne 4 godziny trwania imprezy; organizator imprezy ma obowiązek zawrzeć umowy z uprawnionymi przedsiębiorcami na dostarczenie pojemników i szaletów oraz ich opróżnienie i uprzątnięcie.

§12

1. Wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe oraz remontowe muszą być wystawione w dniu zbiórki w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy odbierającego odpady lub dostarczone na miejsce wyznaczone do tego celu; odpady remontowe należy umieścić we własnych pojemnikach umożliwiających podmiotowi uprawnionemu ich odbieranie.
2. Zużyte baterie i akumulatory należy zbierać selektywnie a następnie przekazywać przedsiębiorstwu działającemu w ramach umowy na odbiór odpadów komunalnych, przekazywać prowadzącym sprzedaż tego typu asortymentu w placówkach handlowych, lub wymieniać na nowe.
3. Zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny zbierać selektywnie a następnie przekazywać:
1) Przedsiębiorstwu działającemu w ramach umowy na odbiór odpadów komunalnych,
2) Punktom sprzedaży detalicznej przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty sprzęt, w ilości nie większej niż ilość kupionego nowego sprzętu,
3) Wyspecjalizowanym punktom odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, stacjonarnym lub mobilnym zbierającym okresowo tego typu odpady na terenie gminy
4) Instytucjom wskazanym w WPGO.
4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady komunalne we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Sposób, miejsce oraz preparaty użyte do wykonania tych czynności nie mogą naruszać przepisów ustawy o ochronie środowiska.
5. Pojemniki i worki na odpady komunalne należy ustawiać na powierzchni w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.
6. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych będzie dostarczony właścicielom nieruchomości. Odpady, o których mowa w §12 ust. 1 i 3 odb erane będą 2 razy w roku zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§13

1. Częstotliwość odbioru odpadów z terenu nieruchomości zamieszkanych:
1) zmieszane odpady komunalne – 1 raz w miesiącu, w okresie lipiec – sierpień dodatkowy odbiór według harmonogramu,
2) opakowania z tworzyw sztucznych – 1 raz w miesiącu,
3) szkło – 1 raz w miesiącu,
4) metal – na zgłoszenie właściciela nieruchomości,
5) makulatura – 1 raz na pół roku,
6) odpady zielone, bioodpady i inne odpady ulegające biodegradacji – na zgłoszenie właściciela nieruchomości,
7) popiół - 1 raz w miesiącu w okresie grzewczym (listopad - kwiecień) ,
8) odpady wielkogabarytowe – 1 raz na pół roku,
9) opony – 1 raz na pół roku,
10) odpady budowlano – remontowe – na zgłoszenie właściciela nieruchomości,
2. Odbiór odpadów z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz powstają odpady komunalne odbywać się będzie w tym samym terminie, wyznaczonym w harmonogramie dla odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych.
3. Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością gwarantującą, że nie nastąpi ich przepełnienie bądź wylewanie na powierzchnię terenu.
4. Liczba pojemników na odpady i ich pojemność oraz pojemność zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe, muszą być dostosowane przez właściciela nieruchomości do potrzeb, a ich eksploatacja i opróżnianie musi być prowadzona w sposób gwarantujący, że nie nastąpi rozkład biologiczny zgromadzonych odpadów komunalnych, przepełnienie pojemników bądź wypływ nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego.

§14

Sposób pozbywania się odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych:
1) odpady komunalne, są odbierane od właścicieli nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w gminie;
2) odpady wielkogabarytowe, z remontów muszą być wystawione w dniu zbiórki poza teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy odbierającego odpady lub na miejsce wyznaczone do tego celu;
3) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę;
4) zamówienie, o którym mowa w pkt. 4 musi być zrealizowane maksymalnie w ciągu siedmiu dni od jego złożenia, jeżeli umowa nie stanowi inaczej;
5) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji;
6) do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych należy używać samochodów specjalistycznych;
7) do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych należy używać samochodów asenizacyjnych;
8) do odbioru odpadów wyselekcjonowanych należy używać samochodów specjalnie w tym celu przystosowanych i wyposażonych, tak aby ich transport nie powodował zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu;
9) zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć;
10) podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem;
11) podmiot uprawniony ma obowiązek umieścić na pojazdach znaki identyfikacyjne.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§15

Według WPGO w gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele:
1) objęcie do 1 lipca 2013 r. wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych;
2) objęcie do 1 lipca 2013 r. wszystkich mieszkańców gminy systemem selektywnego zbierania odpadów;
3) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, do wielkości określonych w §17;
4) osiągnięcie do końca 2014 r. max. 60% wskaźnika masy składowanych względem wytworzonych odpadów komunalnych;
5) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych na poziomie minimum 50% ich masy do 2020 r.,
6) osiągnięcie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości, co najmniej 70% wagowo.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§16

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§17

Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) stały i skuteczny dozór,
2) niewprowadzenie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice itp. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów – przewodników,
3) niewyprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał Rady Gminy;
4) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

§18

1. Zabrania się właścicielom psów wypuszczania ich bez dozoru poza teren nieruchomości.
2. (skreślony)
3. Zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczających dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do psów pomagających przepędzać zwierzęta gospodarskie w trakcie wykonywania tej czynności, z wyjątkiem psów ras uznanych za agresywne.
5. Właściciel psa powinien wyposażyć psa w obrożę celem łatwiejszej identyfikacji.

§19

Zwłok padłych zwierząt domowych należy pozbywać się zgodnie z odrębnymi przepisami.

§20

Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy (niewyłączonej produkcji rolniczej).

§21

Postanowienia §20 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.

§22

Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Czorsztyn w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn.”

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§23

1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jako takie, dopuszcza się pod następującymi warunkami:
1) posiadanie budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy Prawo budowlane,
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani są przestrzegać zapisów §4, ust. 1, pkt. 15 i 16 niniejszego Regulaminu, a ponadto: 1) przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych;
2) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków;
3) składować obornik w odległości, co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej, tak by wycieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości;
4) natychmiast usuwać zanieczyszczenia pozostawione przez przepędzane zwierzęta gospodarskie na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności chodnikach, drogach publicznych, placach, itp.;
5) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią;
6) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli i korzystających z nieruchomości sąsiednich; jeśli odległość jest mniejsza wymagany jest płot o wysokości 3 m albo pas urządzeń ochronnych.

§24

Przepędzanie zwierząt gospodarskich po drogach publicznych może odbywać się tylko pod dozorem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz przepisów szczegółowych.

§25

Zwłok padłych zwierząt gospodarskich należy pozbywać się zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 8.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§26

Deratyzację przeprowadza się na obszarze całej gminy.

§27

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania w miarę potrzeby dwa razy w roku deratyzacji na terenie nieruchomości.
2. Deratyzację należy przeprowadzić w okresie:
1) Wiosennym w dniach od 20 marca do 20 kwietnia,
2) Jesiennym w dniach od 15 października do 15 listopada.

§28

W przypadkach uzasadnionych stanem zagrożenia sanitarnego, Wójt, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nowym Targu, określa obszary i dodatkowe terminy przeprowadzenia deratyzacji podając je do publicznej wiadomości przez obwieszczenie.

§29

Koszty przeprowadzenia deratyzacji ponoszą właściciele nieruchomości.

Rozdział 9.
Przepisy końcowe

§30

1. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie podlega karze grzywny.
2. Postępowanie w sprawie określonych w ust. 1 toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Wójt Gminy Czorsztyn
Tadeusz Wach


Uzasadnienie

W związku ze zmianą sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina ma obowiązek dostosowania się do zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 87). W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. Projekt uchwały zgodnie z zapisem art. 4 ust. 1 ustawy został przesłany do zaopiniowania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Nowym Targu.

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 19 Kwi 20241 °
3.5 °C20 Kwi
0.0 °C21 Kwi
-0.7 °C22 Kwi
2.7 °C23 Kwi

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia