Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Szansa Rozwoju Obszarów Wiejskich

Jednym z działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 jest działanie z osi 4 Leader.

Dla przypomnienia Leader jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego na wsi poprzez aktywizację mieszkańców, przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy oraz poprawa zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, w skutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania w system zarządzania danym obszarem.

Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny” powstałe w wyniku udziału Pilotażowego Programu Leader+porozumienie partnerskie osób i instytucji zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich i poprawą jakości życia mieszkańców gminy Krościenko, Czorsztyn i Ochotnica Dolna. Partnerstwo to zawiązało się w grudniu 2005r i przybrało formę stowarzyszenia. Zostało również zarejestrowane w KRS-ie.

W skład stowarzyszenia wchodzą: wójtowie gmin Krościenko, Czorsztyn, Ochotnica Dolna, jako reprezentanci gmin, mieszkańcy 3 gmin, przedsiębiorcy, fundacje, stowarzyszenia, przedstawiciele grup nieformalnych.

Pomimo krótkiego okresu działalności, stowarzyszenie liczy na dzień dzisiejszy już 68 członków, w tym 7 osób reprezentuje podmioty prawne, pozostałe 61 osób to osoby fizyczne. Członkowie Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” reprezentują różnorodne środowiska, ale wszystkich łączy jeden cel – troska o dobro naszych gmin. Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny ” jest otwarte na nowych członków.

W dniu 14.07.2009 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Gorce-Pieniny" podpisało umowę o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju z Samorządem Województwa Małopolskiego. Podpisana umowa opiewa na kwotę dofinansowania 3 214 412,00 zł, która pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z Osi 4 Leader i przeznaczona jest na realizację projektów zlokalizowanych na obszarze działania LGD „Gorce-Pieniny” (Gmina Krościenko, Ochotnica Dolna i Czorsztyn), które wpisują się w cele główne Lokalnej Strategii Rozwoju tj:

I. Waloryzację zasobów przyrodniczych i kulturowych.
II. Poprawę jakości życia, w tym warunków zatrudnienia oraz w cele szczegółowe tj:

 • Cel.1 Rozwój turystyki i agroturystyki (poprawa stanu infrastruktury turystycznej),
 • Cel 2. Ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym wypromowanie produktów lokalnych.
 • Cel.3. Promocję regionu poprzez integrację środowisk lokalnych,
 • Cel.4 Poprawę oferty spędzania wolnego czasu. Tworzenie centrów sportowo – rekreacyjnych,
 • Cel 5. Rozwój przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy.

Są to następujące działania:

 • Dział. 4.1 „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju”:
  a. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 300 000,00 zł;
  b. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 270 000,00 zł;
  c. „Odnowa i rozwój wsi” – 889 350,00 zł;
  d. „Małe projekty” – 1 060 054,00 zł.
 • Dział. 4.21 „Wdrożenie projektów współpracy” – 65 157,00 złotych.
 • Dział. 4.31 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania nabywanie umiejętności i aktywizacja” – 629 851,00 zł.

Środki przeznaczone zostaną na wspieranie inicjatyw lokalnych, w 3 gminach: Krościenko, Czorsztyn, Ochotnica na n/w działania:


1. MAŁE PROJEKTY

Beneficjentami „małych projektów” mogą być:

1. osoby fizyczne, które są:

 • obywatelami państwa członkowskiego UE,
 • pełnoletnie,
 • mają miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR, lub wykonują działalność gospodarczą na tym obszarze.

2. osoby prawne albo jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną:

 • działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR, lub
 • utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.

Zakres pomocy w ramach „małych projektów” obejmuje:

1. podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR

2. podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym przez:
a) udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu,
b) organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;

3. rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez:
a) promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego,
b) kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,
c) kultywowanie języka regionalnego i gwary,
d) kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;

4. rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez:
a) utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,
b) budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych;

5. zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;

6. zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez:
a) odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
b) odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
c) remont lub wyposażenie muzeów,
d) remont lub wyposażenie świetlic wiejskich;

7. inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów;

8. wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, z wyłączeniem działalności rolniczej.

Forma i wysokość pomocy:

Wysokość pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 tys. zł na jeden mały projekt, przy czym koszt całkowity operacji nie może być niższy niż 4.500 zł. Poziom dofinansowania nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty 100 tys. zł.


2. ODNOWA WSI

Działanie „Odnowa wsi” będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich.

Beneficjentami działania „Odnowa wsi” mogą być:

 • Gminy,
 • instytucje kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego,
 • osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:

 • budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno - kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków;
 • budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów małej architektury;
 • budowy, przebudowy lub remontu przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, z wyłączeniem sal sportowych, przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli;
 • zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów;
 • związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno - przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego;
 • urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku; budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej;
 • zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości;
 • rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci;
 • zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne;
 • budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn;
 • odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków;
 • wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie
 • zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich - koniecznego do realizacji operacji;
 • zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
 • ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

Forma i wysokość pomocy:

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalny poziom pomocy finansowej może wynosić 75% kosztów kwalifikowalnych, z tym że dla jednej miejscowości – nie więcej niż 500 tys. zł w okresie realizacji Programu. Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być niższa niż 25 tys. zł.


3. TWORZENIE i ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Celem działania„ Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” jest - wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Beneficjentami działania „ Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” mogą być: osoby fizyczne lub osoby prawne, lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.

Zakres pomocy

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw działających w zakresie:

 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
 • usług dla ludności;
 • sprzedaży hurtowej i detalicznej;
 • rzemiosła lub rękodzielnictwa;
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
 • usług transportowych;
 • usług komunalnych;
 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
 • magazynowania lub przechowywania towarów;
 • wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy;
 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Forma i wysokość pomocy

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych (tj. kwoty powyżej 20 tys. zł) operacji. Refundacji podlega nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych.

Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:

 • 100 tys. zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
 • 200 tys. zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
 • 300 tys. zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 tys. zł. W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, wynosi 100 tys. zł.


4. RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

Celem działania jest różnicowanie działalności rolniczej w kie-runku podej-mowania lub rozwijania przez domowników, ro-lników, i mał-żonków rolni-ków działalno-ści nierolniczej lub związanej z rolnictwem.

Beneficjent: Osoba fizyczna: rolnik, małżonek rolnika lub domownik - w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zakres pomocy

Pomoc może być udzielana z tytułu podejmowania lub rozwijania działalności w zakresie:

 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
 • usług dla ludności,
 • sprzedaży hurtowej i detalicznej,
 • rzemiosła lub rękodzielnictwa,
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, w tym wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym,
 • usług transportowych,
 • usług komunalnych,
 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
 • magazynowania lub przechowywania towarów,
 • wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Forma i wysokość pomocy:

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalny poziom pomocy finansowej może wynosić 50% kosztów kwalifikowalnych. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 100 tys. zł na jednego beneficjenta.


Planowany nabór wniosków o finansowanie rozpocznie się w grudniu 2009r. i prowadzony będzie przez Stowarzyszenie LGD Gorce –Pieniny. Przedtem jednak zarząd stowarzyszenia planuje wydać materiały promocyjne typu ulotki, broszurę, a następnie zorganizować szkolenia dla ludności w każdej gminie w taki sposób, aby każdy mógł otrzymać pełną informację o możliwości składania wniosków.

Ważne jest to, aby projekty mieściły się w głównych celach Lokalnej Strategii Rozwoju Dokument Lokalna Strategia Rozwoju „Gorce-Pieniny” na lata 2007 – 2015 została sporządzona dla obszaru gmin: Krościenko nad Dunajcem, Czorsztyn i Ochotnica Dolna, o liczbie mieszkańców 21 719 dostępnej na stronie stowarzyszenia www.leadergorce-pieniny.pl

e-BROSZURA LGD

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 12 Lip 202424 °
17.9 °C13 Lip
17.3 °C14 Lip
18.2 °C15 Lip
17.6 °C16 Lip

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia