Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Nabór kandydatów do komisji na realizację zadań na rok 2022

Wójt Gminy Czorsztyn ogłasza nabór na członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego na rok 2022 w zakresie:

1. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Wsparcie rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Czorsztyn z przeznaczeniem na dowóz do placówek dziennego pobytu”,

2. Pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”.

3. Członkami Komisji Konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji podmiotów spełniających następujące kryteria:

a. reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 2, 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje podmioty biorące udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czorsztyn,

b. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

c. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.

4. Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) dotycząca wyłączenia pracownika.

5. Komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującą zakres zadań publicznych, który konkurs. Osoby te mogą w szczególności uczestniczyć w pracach komisji konkursowej z głosem doradczym, wydawać opinie.

6. Do zadań Komisji konkursowej należy ocena formalna i merytoryczna ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czorsztyn w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku oraz pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 roku.

7. Zgłoszenia składane są na formularzu ( załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia)
w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach , Kancelaria Ogólna (sekretariat) pokój nr 17 w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Nabór do Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2022 roku".

8. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do 28 grudnia 2021 roku (decyduje data wpływu do Urzędu). Po tym terminie zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

9. Po rozpatrzeniu zgłoszeń zostanie sporządzona lista kandydatów i przedstawiona Wójtowi Gminy Czorsztyn.

                                                                                              Wójt

                                                                                   (-)Tadeusz Wach

 FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO KOMISJI KONKURSOWEJ

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 28 Maj 202310 °
14.4 °C29 Maj
13.1 °C30 Maj
10.4 °C31 Maj
13.3 °C01 Cze

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia