Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maniowach

34-436 Maniowy
ul. Gorczańska 3
tel/fax: 18 275 08 83
e-mail: maniowy@gops.czorsztyn.pl
strona internetowa: www.gops.czorsztyn.pl
BIP - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maniowach


Nabór wniosków na pomoc finansową

Regulamin

Wniosek

 


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podwyższyło kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z POPŻ


GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY
URZĄD GMINY CZORSZTYN z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3
pok. nr 26

Psycholog-Psychoterapeuta- mgr Aneta Faron-Lasyk
wtorek 13:30- 17:30
Telefon kom.– 606 465 883
Telefon – 18 275 00 70 wew. 126

Instruktor Terapii Uzależnień- Tadeusz Waradzyn
czwartek 11:00- 13:00
Telefon kom. – 607 167 689
Telefon – 18 275 00 70 wew. 126


* Ustalenie terminów wizyt odbywa się za pośrednictwem pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach lub bezpośrednio pod podane numery.
* Istnieje możliwość dopasowania godzin do indywidualnych potrzeb
* Dodatkowe dyżury odbywać się mogą w dni inne niż podano.


Nieodpłatna pomoc psychologiczna oraz prawna dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach informuje, iż w ramach otrzymanej dotacji na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku istnieje możliwość skorzystania z pomocy specjalistów: psychologa/psychoterapeuty oraz radcy prawnego, dla osób objętych pomocą tutejszego ośrodka. Z pomocy może skorzystać każdy klient GOPS w Maniowach po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu wizyty u pracowników socjalnych (pok. 2 lub 3 UG Czorsztyn – parter) lub telefonicznie pod nr
18 275 08 83 wewn. 102 lub 103

 

Dyżury specjalistów:

Psycholog/psychoterapeuta p. Aneta Faron – Lasyk:

Czwartek: 13:30 – 17:30*

pok. 26

 

Radca Prawny p. Michał Dyda:

Środa: 12:00 – 15:00*

pok. 26

 

* Dni oraz godziny dyżurów po wcześniejszym poinformowaniu umówionych klientów mogą ulec zmianie


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest instytucją polityki społecznej mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Główne cele pomocy społecznej:

 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej - dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 • ubóstwa
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • braku umiejętności w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej placowki opiekuńczo-wychowawcze,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza:

 • na osobę samotnie gospodarującą - 634 zł
 • na osobę w rodzinie - 514 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej przy pomocy następujących rozwiązań:

 • przyznaje i wypłaca świadczenia pieniężne z tytułu pomocy społecznej
 • udziela pomocy w formie usług opiekuńczych
 • przyznaje pomoc w formie gorącego posiłku lub dożywiania dla uczniów
 • wyprawia pogrzeb osobom samotnym lub bezdomnym
 • zapewnia poradnictwo specjalistyczne: prawne, pedagogiczne, psychologiczne
 • zapewnia schronienie i specjalistyczną pomoc dla ofiar przemocy
 • przyznaje pomoc w formie biletu kredytowego
 • umieszcza osoby zainteresowane w Domu Pomocy Społecznej
 • przyznaje pomoc w formie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
 • zapewnia pomoc w postaci pracy socjalnej - pomoc osobom i rodzinom mająca na celu wzmocnienie lub odzyskanie zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi
 • informuje o innych instytucjach pomocowych oraz formach udzielanej przez nich wsparcia

Przemoc w rodzinie

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 22 Cze 202420 °
14.9 °C23 Cze
13.5 °C24 Cze
10.3 °C25 Cze
12.4 °C26 Cze

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia