Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Wnioski podatkowe


 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości

Ulga w ramach pomocy de minimis do wartości 200.000 euro

Przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna) chcący wnioskować o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych powinien załączyć:

 • Wniosek, w którym należy wskazać:
 1. dane identyfikacyjne wnioskodawcy (imię i nazwisko /nazwę podatnika, adres zamieszkania /siedziby, PESEL /NIP),
 2. datę sporządzenia pisma,
 3. organ podatkowy do którego jest składany wniosek (tj. Wójt Gminy Czorsztyn),
 4. dokładną treść żądania stanowiącego przedmiot wniosku poprzez wskazanie:
 • rodzaju ulgi podatkowej (np. „umorzenia zaległości podatkowej”, a w przypadku wniosku o rozłożenie na raty zapłaty podatku /zaległości podatkowej podatnik ma możliwość zaproponować wysokość rat i terminy spłat),
 • rodzaju zobowiązania podatkowego (podatku od nieruchomości /podatku rolnego / podatku leśnego /podatku od środków transportowych /łącznego zobowiązania pieniężnego),
 • formy pomocy (niestanowiącej pomocy publicznej /stanowiącą pomoc de minimis /stanowiącej pomoc publiczną),
 1. uzasadnienie wniosku /celowość udzielenia ulgi, potwierdzającą wystąpienie przesłanki „ważnego interesu podatnika” lub „interesu publicznego” –bez wystąpienia choćby jednej z tych przesłanek udzielenie ulgi nie jest możliwe,
 2. podpis wnioskodawcy /osoby lub osób reprezentujących podmiot zgodnie z wpisem do KRS /pełnomocnika -na podstawie dołączonego pełnomocnictwa PPS-1.

Wzór wniosku o udzielenie ulg w podatkach:

 • Kserokopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat
 • Uproszczony formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • Kserokopię sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie przychodów, rozchodów lub PIT-y),
 • Kserokopię bieżącej dokumentacji finansowej na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (min. za I kwartał 2020 r.) lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej lub powoływane w uzasadnieniu wniosku zdarzenie,

Obowiązek złożenia powyższych dokumentów wynika z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.). Zgodnie z pismem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 01.04.2020 r. pogorszenie się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19, nie zwalnia podmiotów udzielających pomocy w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE z konieczności stosowania przepisów dotyczących pomocy publicznej (w tym również pomocy de minimis). Zakres wymaganych do przedstawienia informacji, określony w „Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o  pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie” jest jednak dużo szerszy w stosunku do warunków udzielania pomocy określonych w Komunikacie Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. W związku z powyższym nie ma przeszkód, aby ww. obowiązek informacyjny zawęzić. W związku z tym udostępniamy wzór uproszczonego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc.

Termin załatwienia sprawy:

Decyzja w sprawie udzielenia ulgi lub odmowy zostaje wydana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 


 

Wsparcie będące pomocą publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom
w gospodarce na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w związku z COVID-19 w przypadku podatku, którego termin płatności upływa po dniu 31 grudnia 2019 r., lub zaległość podatkowej powstałej po tym dniu.

 • Komisja Europejska zaakceptowała polski program dotyczący ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.
 • Przedsiębiorcy, u których nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19, o co najmniej 25%, mogą skorzystać z ulg w opłacaniu podatków.
 • Mogą wnioskować o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie jej na raty.

Polska uzyskała zgodę KE na zastosowanie pomocy państwa, określonej w programie „Polskie środki antykryzysowe - COVID-19", o którym mowa w przepisach ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Oznacza to możliwość udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom w celu przeciwdziałania gospodarczym efektom COVID-19.

Dla kogo?

Z pomocy może skorzystać przedsiębiorca, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu covid-19, o co najmniej 25%w ramach pomocy związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem covid-19 oraz jej skutków w ramach programu pomocowego nr sa.57172 (2020/n) dotyczy wyłącznie podatku, którego termin płatności upłynął po 31.12.2019 r. lub zaległości podatkowej powstałej po tym dniu

Zasady udzielania pomocy publicznej!

 • Wsparcie może być udzielone podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19, o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu przypadającym po 31 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

 

Przykład:

Spadek przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. należy porównać do przychodów ze sprzedaży w lutym 2020 r. Alternatywnie, spadek przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. może zostać porównany do przychodów ze sprzedaży z marca 2019 r. (wedle wyboru przedsiębiorcy).

 • Możliwość zastosowania ulgi (odroczenie, raty) dotyczy podatku, którego termin płatności upływa po 31 grudnia 2019 r. i zaległości podatkowej powstałej po 31 grudnia 2019 r.
 • Pomoc musi być udzielona przed 30 czerwca 2021 r – czyli wnioski składamy maksymalnie do 30.06.2021 r.

Jakie dokumenty muszę złożyć?

Przedsiębiorca składając do właściwego organu podatkowego musi złożyć

 •  Wniosek o udzieleniu ulgi - Wzór wniosku dla przedsiębiorcy, u którego spadł spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25%- dla osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą(plik do pobrania)

 

 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków

Czy muszę przedstawić jakieś potwierdzenie spadku obrotów?

Przedsiębiorca składają wniosek i przedstawiając organowi podatkowemu spadek obrotów musi przedstawić dokumenty potwierdzające ten fakt w zależności od wybranej formy rozliczeń w przedsiębiorstwie dokumentami potwierdzającymi spadek obrotów mogą być:

 • księgi rachunkowe, księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów pod ryczałt ewidencjonowany, inne (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem)
 • dla podmiotów rozliczających się w oparciu o kartę podatkową – np. rachunki i faktury, paragony fiskalne.

Na jaki czas organ może odroczyć termin płatności?

 • Termin odroczenia lub spłaty ostatniej raty nie może być później niż 31 grudnia 2022 r.

 

Co istotne, pomoc nie jest objęta limitem, ani nie podlega kumulacji z inną pomocą udzielaną na podstawie Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19(2020/C 91I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str.1).

Wartość pomocy została określona szacunkowo w decyzji KE na 264 mln EUR (ok. 1,2 mld zł).

 

 

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 19 Kwi 20240 °
0.8 °C20 Kwi
0.2 °C21 Kwi
-2.4 °C22 Kwi
-2.0 °C23 Kwi

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia