Strona główna / Gdzie załatwić sprawę
2020-02-21     Eleonory, Lenki, Kiejstuta     "Kochać to trwać w wierności i oddaniu". William Szekspir    


Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach

34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3,

czynny od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30
tel.: centrala (18) 2750070, 2750071, 2750982, fax 2750987
e-mail: gmina@czorsztyn.pl, www.czorsztyn.pl

 

TOPOGRAFIA URZĘDU

Nazwa

Nr pokoju

Nr telefonu wewn.

PARTER

Biuro Rady Gminy

1a

101

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

2, 3, 6

102, 103, 106

Zasiłki rodzinne

2

102

Ewidencja Ludności, dowody osobiste

4

104

Urząd Stanu Cywilnego

5

105

Zamówienia Publiczne

7

107

Budownictwo

7

107

Działalność Gospodarcza

8

108

Ewidencja Gruntów

9

109

Gospodarka Nieruchomościami

10

110

Podatki

11

111

Kasa

12

112

Podatki - jednostki oświatowe

11, 13

111, 113

Skarbnik gminy

14

214

Księgowość

14a

114

I PIĘTRO

Sala narad nr 1

-

205

Doradztwo rolnicze

15

115

Wójt Gminy Czorsztyn

16

116

Sekretariat

17

117

Zastępca Wójta Gminy Czorsztyn

18

118

Środki pozabudżetowe

19

119

Radca prawny 20 120

Sekretarz

21

121

Kadry

22

122

Zarządzanie kryzysowe, obronność, ochrona ludności, Zarząd Gminny Oddziału OSP, sport

22a

222

II PIĘTRO

Zakład Gospodarki Komunalnej

23

232

Informatyk

25

125

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY

26

126

Księgowość GOPS

27

127

Gminne Centrum Kultury

28

128

 

Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Zakres zadań

Telefon/
e-mail

Nr pok.

1.

Tadeusz Wach

Wójt

Kierowanie pracą urzędu
i podległymi jednostkami organizacyjnymi

18 2750070

wojt.wach@ug.czorsztyn.pl

16

REFERAT INFRASTRUKTURY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

2.

Rafał Jandura

Zastępca wójta

Kierownik referatu

nadzór nad inwestycjami
i gospodarka komunalną

18 2750070

zastepca.wojta@ug.czorsztyn.pl

18

3.

Wiesław Lisiecki

Budownictwo, inwestycje

zamówienia publiczne, inwestycje, odśnieżanie, oświetlenie uliczne

18 2750070

wew. 107

wlisiecki@ug.czorsztyn.pl

7

4.

Robert Dragosz

Planowanie przestrzenne, ochrona środowiska

zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zmiany mpzp, wypisy i wyrysy z mpzp, wycinka drzew, prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i numeracją porządkową nieruchomości, prowadzenie postępowań w sprawach oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, opiniowanie wstępnych projektów podziału działek, wydawania zgody na wejście w teren pasa drogowego oraz lokalizacji zjazdu,

18 2750070

wew. 107

rd@ug.czorsztyn.pl

7

5.

Zofia Dziuna

Działalność gospodarcza, zabytki, ochrona zdrowia

ewidencja podmiotów gospodarczych oraz bazy turystycznej, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zwrot podatku akcyzowego rolnikom, uzgadnianie rozkładów jazdy linii komunikacyjnych, prowadzenie rejestru zabytków, ochrona zdrowia, obsługa Rady Społecznej SPGOZ w Maniowach

18 2750070

wew. 108

dzgospodarcza@ug.czorsztyn.pl

8

6.

Monika Kobla

Gospodarka nieruchomo-ściami

Podziały, rozgraniczenia nieruchomości, regulacja stanu prawnego nieruchomości, opłaty adiacenckie, zajęcie pasa drogowego, komunalizacja nieruchomości, uzgadnianie tras i zawodów sportowych

18 2750070

wew. 109

nieruchomości.m@ug.czorsztyn.pl

9

7.

Dorota Oleś

Gospodarka nieruchomo-ściami

Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości, gospodarka mieszkaniami komunalnymi i lokalami użytkowymi, użyczenie, użytkowanie, trwały zarząd i użytkowanie wieczyste, sprawy z zakresu pierwokupu, nabywanie gruntów na cele publiczne, zamiana gruntów, scalanie gruntów, uzgadnianie zasad korzystania z przystanków

18 2750070

wew. 110

doles@ug.czorsztyn.pl

10

REFERAT ADMINISTRACNY I SPRAW OBYWATELSKICH

8.

Jadwiga Fudala

Sekretarz gminy

Kierownik referatu

organizacja pracy urzędu, nadzór nad oświatą, obsługa wyborów, obsługa konkursów i naborów wniosków w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, kontrola zarządcza, BHP

18 2750070

wew. 121

sekretarz@ug.czorsztyn.pl

21

9.

Kamila Worwa-Ciapała

Obsługa sekretariatu

Dziennik podawczy- przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, udzielanie informacji o sposobie załatwienia sprawy

18 2750070

gmina@czorsztyn.pl

17

10.

Lucyna Jandura

Kadry

kadry pracowników, archiwum zakładowe, obsługa komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

18 2750070

wew. 122

kadry@ug.czorsztyn.pl

22

11.

Aneta Markus

Obsługa Rady Gminy Czorsztyn

obsługa kancelaryjno - techniczna biura rady gminy oraz samorządów wiejskich, hala sportowa

18 2750070

wew. 101

radagminy@ug.czorsztyn.pl

1

12.

Mieczysław Niemiec

Zarządzanie kryzysowe,

pełnomocnik ochrony informacji niejawnych

Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna i sprawy obronne, bezdomne zwierzęta, nadzór nad Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Sport – stypendia sportowe, informacje niejawne, ochrona danych osobowych

18 2750070

wew. 222

mniemiec@ug.czorsztyn.pl

22a

13.

Waldemar Pasich

Informatyka

Prowadzenie gminnej strony internetowej oraz BIP-u, ochrona systemów sieci informatycznych, obsługa informatyczna urzędu

18 2750070

wew. 125 informatyk@ug.czorsztyn.pl

25

REFERAT FINANSOWY

14.

Małgorzata Grywalska

Skarbnik gminy

Kierownik referatu

Nadzór nad referatem finansowym, kontrola realizacji budżetu, opracowywanie projekt budżetu, kontrasygnata zobowiązań finansowych

18 2750070

wew. 214

skarbnik@ug.czorsztyn.pl

14

15.

Helena Plewa,

księgowa


Obsługa finansowa placówek oświatowych

18 2750070

wew. 111

helena.p@ug.czorsztyn.pl

11

16 Maria Jabłońska Specjalista ds. płacowych Wynagrodzenia, ubezpieczenia pracowników placówek oświatowych, ubezpieczenia na życie

18 2750070

wew. 111
maria.j@ug.czorsztyn.pl
11

17

Maria Kubicz

Kasa

przyjmowanie wpłat gotówkowych

18 2750070

wew. 112

kasa@ug.czorsztyn.pl

12

18 Józef Huzior
  wymiar podatku od środków transportowych, od nieruchomości, rolnego, leśnego osób prawnych, ulgi, umorzenia i odroczenia podatków, egzekucja należności pieniężnych, rachunkowość podatków i opłat, pomoc publiczna w zakresie podatków

18 2750070

wew. 114

jozef.h@ug.czorsztyn.pl

14a

19

Celina Pierwoła

Podatki

Naliczanie podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego osób fizycznych, wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i ubezpieczeniach rolniczych

18 2750070

podatki@ug.czorsztyn.pl

wew. 113

14a

20

Waldemar Firek

Księgowość budżetowa, płace

płace pracowników urzędu gminy, płatnik, wystawianie faktur VAT, deklaracje DRA, PIT-y, środki trwałe, umowy zlecenia

18 2750070

wew. 114

wfirek@ug.czorsztyn.pl

13

21

Lucyna Bednarczyk

Księgowość

rachunkowość budżetowa

18 2750070

wew. 114

ksiegowosc@ug.czorsztyn.pl

13

URZĄD STANU CYWILNEGO

22

Maria Regiec

Zastępca kierownika USC

sporządzanie oraz udzielanie ślubów, sprawy z zakresu aktów stanu cywilnego, zameldowania, wymeldowania, wydawanie dowodów osobistych, zmiany imion i nazwisk zezwolenia na zgromadzenia i zbiórki publiczne, prowadzenie rejestru wyborców,

18 2750070

wew. 104, 105

ewlud@ug.czorsztyn.pl

4, 5

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH

23

Halina Wojtaszek

Środki unijne, wnioski

pozyskiwanie i rozliczanie środków z funduszu Unii Europejskiej, udzielanie zainteresowanym informacji na temat pozyskania środki z UE, pozyskiwaniem środków zewnętrznych, przygotowywanie wniosków

18 2750070

wew. 119

pozabudzetowe@ug.czorsztyn.pl

19

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

24

Rafał Jandura

Kierownik

Nadzór nad działalnością zakładu

18 2750070

wew. 232

 

18 2750059

zgkmaniowy@ug.czorsztyn.pl

 

zgkmaniowy@pro.onet.pl

23

Krystyna Bednarczyk

Główna księgowa

Sprawy z zakresu księgowości, sprawy z zakresu gospodarki wodą i odpadami

Krystyna Kowalczyk

 

Rozliczania odbiorców wody – wystawianie faktur, sprawy kadrowe pracowników

Barbara Bednarczyk

 

Rozliczanie dostawców odpadów – wystawianie faktur za odbiór śmieci


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

26

Tomasz Bodziarczyk

 Kierownik

Kierowanie pracą ośrodka, sporządzanie wywiadów środowiskowych, niebieskich kart oraz prowadzenie pracy socjalnej, udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy

18 2750070

wew. 127

 

18 2750083

ops.czorsztyn@pro.onet.pl

2, 3, 6, 27

Józef Huzior

Główny Księgowy

Rachunkowość budżetowa

wew. 127

ops.czorsztyn@pro.onet.pl

Izabela Hryc

Pracownik socjalny

Sporządzanie wywiadów środowiskowych, niebieskich kart oraz prowadzenie pracy socjalnej

wew. 103

izabela.h@gops.czorsztyn.pl

Ewa Grzywnowicz

Pracownik socjalny

Sporządzanie wywiadów środowiskowych, niebieskich kart oraz prowadzenie pracy socjalne

wew. 103

ewa.g@gops.czorsztyn.pl

Maria Kowalczyk

Aspirant ds. świadczeń rodzinnych

Przyjmowanie wniosków na zasiłek rodzinny, przyjmowanie wniosków dot. uzyskania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny

wew. 102

maria.k@gops.czorsztyn.pl

GMINNE CENTRUM KULTURY

27

Janina Plewa

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury

Organizacja imprez artystycznych i rozrywkowych, koordynacja prac kulturalno – oświatową w gminie, promocja działalność literackiej i artystycznej mieszkańców,

organizacja wystaw, przeglądów w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego, promocja ruchu artystycznego i twórczości ludowej na zewnątrz gminy

18 2750070

wew. 128

janinaplewa@op.pl

28

Józef Rusin

Główny księgowy

Księgowość (obsługa finansowa)

RADCA PRAWNY

28

Monika Orłowska - Pietroń

Radca prawny

obsługa prawna urzędu i jednostek organizacyjnych gminy

18 2750070

wew. 120

20

 

 

 

 

 

odwiedzin:
IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska