2020-02-24     Boguty, Bogusza, Macieja     "Prawdziwa miłość zawsze milczy: wyrazem prawdy są czyny, nie słowa". William Szekspir    

NARODOWE SIŁY REZERWOWE (NSR)

 

NARODOWE SIŁY REZERWOWE (NSR) – to zbiór żołnierzy rezerwy, ochotników, którzy na podstawie podpisanego kontraktu znajdują się na przydziałach kryzysowych w jednostkach wojskowych, do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, w kraju i za granicą. 

Narodowe Siły Rezerwowe tworzą żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe   (art. 99a ust. 1 ustawy).

 
Jest to wyselekcjonowany ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w  jednostkach wojskowych, nadane   w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

Zasoby osobowe na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych tworzą osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej będące żołnierzami rezerwy i zdolne do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadające stopień podoficerski lub oficerski – sześćdziesiąt lat życia.   (art. 58 ust. 4 ustawy)

 

Kandydat do przyjęcia obowiązków w  ramach NSR powinien spełniać ogólne wymagania dotyczące osób powoływanych do czynnej służby wojskowej (obywatelstwo polskie, odpowiedni wiek życia oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej). Powinna to być jednak osoba posiadająca tytuł żołnierza rezerwy i pełniąca wcześniej czynną służbę wojskową.

Żołnierzami rezerwy są osoby, które złożyły przysięgę wojskową i zostały przeniesione do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z  zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlegają obowiązkowi służby wojskowej. (art. 99 ustawy).

 

Uprawnionym do przenoszenia do rezerwy i nadawania tytułu żołnierza rezerwy jest dowódca jednostki wojskowej.

 

Tytuł żołnierza rezerwy zachowały osoby posiadające dotychczas ten tytułu, pomimo, że nie pełniły wcześniej czynnej służby wojskowej. Osoby te będą jednak dalej traktowane w zakresie obowiązku służby wojskowej jak osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy.

 

 Konieczne do nadania przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy jest uprzednie zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR,

 

Kontrakt natomiast może być zawarty wyłącznie z żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do jego zawarcia, a ponadto spełnia – oprócz wyżej wymienionych – łącznie następujące warunki:

 • posiada orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • nie był przeznaczony do służby zastępczej;
 • nie był karany za przestępstwo umyślne;
 • posiada wykształcenie co najmniej gimnazjalne przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych lub co najmniej średnie przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów albo co najmniej wyższeprzewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów;
 • posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej;
 • zaliczył z oceną pozytywną sprawdzian z wychowania fizycznego zorganizowany przez dowódcę jednostki wojskowej;
 • pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin, w przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej.  

(art. 99a ust. 6 ustawy)

Zawarcie kontraktu może być również uzależnione od posiadania przez żołnierza rezerwy orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o jego zdolności do pełnienia służby poza granicami kraju oraz poświadczenia bezpieczeństwa. Dowódca jednostki wojskowej lub wojskowy komendant uzupełnień, przed zawarciem kontraktu, może wystąpić z wnioskiem o wydanie przez odpowiednią służbę ochrony państwa poświadczenia bezpieczeństwa.   (art. 99a ust. 7 ustawy)

Ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, mogą pełnić na ich wniosek lub za ich zgodą służbę przygotowawczą. Służby przygotowawczej nie pełni się w okresie trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego (art. 98a ust. 1 – 2 ustawy)

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:

 1. co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów.
 2. co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
 3. co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych                                              

  (art. 98a ust. 4 ustawy )

Żołnierzy służby przygotowawczej kształci się w szkołach wojskowych i ośrodkach szkolenia.  Szkołami wojskowymi, są uczelnie wojskowe i szkoły podoficerskie.

Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu:

 1. oficerów – uczelnie wojskowe;
 2. podoficerów – szkoły podoficerskie;
 3. szeregowych – ośrodki szkolenia.

Żołnierzy służby przygotowawczej kształconych na potrzeby korpusu szeregowych w ramach tego kształcenia można również szkolić w jednostkach wojskowych. Służba przygotowawcza kończy się egzaminem. (art. 98 b ustawy)

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej, żołnierze służby przygotowawczej otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:

 1. podchorążego, jeżeli kształcą się na oficera;
 2. kadeta, jeżeli kształcą się na podoficera;
 3. elewa, jeżeli kształcą się na szeregowego.    

 (art. 98 c ustawy)

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

 1.  dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy;
 2.  dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;
 3.  dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy.

 Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w kilku okresach w czasie letnich przerw wakacyjnych. (art. 98 d ustawy)

 Żołnierza, który wcześniej nie pełnił czynnej służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej, z dniem zwolnienia ze służby przygotowawczej komendant szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia albo dowódca jednostki wojskowej przenosi do rezerwy. (art. 98e ust.1 ustawy)

 Żołnierza pełniącego służbę przygotowawczą zwalnia się z tej służby, przed upływem czasu jej trwania, w razie:

 1. zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
 2. wybrania na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, lub senatora;
 3. uznania ze względu na stan zdrowia za trwale lub czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej;
 4. utraty stopnia wojskowego albo degradacji;
 5. prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej usunięcia ze służby przygotowawczej;
 6. prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza;
 7. skazania prawomocnym wyrokiem na karę ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności;
 8. złożenia wniosku w tej sprawie przez żołnierza.

 

Zwolnienie ze służby przygotowawczej następuje decyzją komendanta szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia albo decyzją dowódcy jednostki wojskowej.

W przypadku zwolnienia żołnierza ze służby przygotowawczej lub odmowy przyjęcia przez niego przydziału kryzysowego żołnierz ten nie ponosi kosztów, związanych z przebiegiem tej służby, także w przypadku niepodjęcia przez niego, w innej formie, czynnej służby wojskowej.       (art. 98e ust. 2 – 4)               

Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.  (art. 98 f)

Kobiety będą mogły przyjąć obowiązki w ramach NSR na zasadach ogólnych. Decydują kwalifikacje i potrzeby Sił Zbrojnych. Warunkiem koniecznym jest uprzednie pełnienie czynnej służby wojskowej i przeniesienie do rezerwy. W przypadku kobiet, które nie odbyły służby wojskowej konieczne będzie wcześniejsze stawienie się w trybie ochotniczym do kwalifikacji wojskowej i pełnienie służby przygotowawczej. 

Przydział kryzysowy można nadać na okres od 2 do 6 lat, z możliwością jego ponownego nadania, jednak na łączny okres nie dłuższy niż 15 lat.  

Przydziały kryzysowe nadaje oraz unieważnia wojskowy komendant uzupełnień, działając w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej.

Nadanie przydziału kryzysowego następuje w formie karty przydziału kryzysowego stanowiącej decyzję administracyjną. W karcie przydziału kryzysowego nie podaje się uzasadnienia.    (art. 59b ust. 4 – 6  ustawy)

Do czasu wygaśnięcia lub unieważnienia przydziału kryzysowego żołnierz rezerwy jest obowiązany do wykonywania obowiązków wynikających z tego przydziału.  (art. 59b ust. 9 ustawy)

 Unieważnienie przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy następuje w przypadku:

 1.  rzeczenia się obywatelstwa polskiego;
 2.  osiągnięcia wieku określonego w art. 58 ust. 4 – odpowiednio do posiadanego   stopnia wojskowego;
 3.  wybrania na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, senatora, na kierownicze  stanowisko państwowe oraz do organów wykonawczych samorządu terytorialnego;
 4. uznania go ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej lub niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju albo za trwale i całkowicie niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 5. utraty stopnia wojskowego albo degradacji;
 6. zwolnienia z okresowej służby wojskowej w wyniku prawomocnego orzeczenia kary  dyscyplinarnej usunięcia z tej służby;
 7. prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych;
 8. skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności albo karę aresztu wojskowego, bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
 9. powołania do zawodowej służby wojskowej lub przyjęcia do służby wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego;
 10. niewyrażenia przez żołnierza rezerwy zgody na zmianę przydziału kryzysowego na stanowisko służbowe w innej jednostce wojskowej, w przypadku rozformowania jednostki wojskowej, w której posiadał dotychczasowy przydział kryzysowy;
 11. niewyrażenia przez żołnierza rezerwy zgody na zmianę przydziału kryzysowego na inne stanowisko służbowe, w przypadku skreślenia w etacie jednostki wojskowej stanowiska służbowego, na które posiadał dotychczasowy przydział kryzysowy.  (art. 59b ust. 10 ustawy)

 

Unieważnienie przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy może nastąpić w przypadku:

 1. odmowy przyjęcia skierowania do wojskowej komisji lekarskiej lub wojskowej pracowni psychologicznej, niezgłoszenia się do tej komisji lub pracowni w określonym terminie i miejscu albo niepoddania się badaniom, do których żołnierz rezerwy został zobowiązany przez tę komisję lub pracownię;
 2. odmowy przyjęcia lub nieodebrania karty powołania albo niestawienia się, w przypadku powołania do czynnej służby wojskowej, w określonym terminie i miejscu do odbycia ćwiczeń wojskowych lub okresowej służby wojskowej;
 3. skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności albo karę aresztu wojskowego, z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary;
 4. odmowy wydania lub cofnięcia żołnierzowi rezerwy wymaganego poświadczenia  bezpieczeństwa;
 5. w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 10 i 11, jeżeli brak jest możliwości zmiany przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy na inne stanowisko służbowe w tej samej lub innej jednostce wojskowej, odpowiadające jego przygotowaniu zawodowemu oraz kwalifikacjom i umiejętnościom przydatnym w służbie  wojskowej;
 6. wniosku żołnierza rezerwy, uzasadnionego szczególnie ważnymi względami  osobistymi lub rodzinnymi.(art. 59b ust. 11 ustawy)

Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe  (art. 101 ust. 2 ustawy):

 • odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne;
 • mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, a w razie powołania na te ćwiczenia, odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;
 • mogą zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych ( trwających nieprzerwanie do trzydziestu dni );
 • na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe  i długotrwałe (trwających nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni ), jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych.

Ćwiczenia wojskowe rotacyjne będą trwały łącznie do 30 dni i będą odbywane z przerwami w  określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

Dni, w  których odbywane są ćwiczenia wojskowe rotacyjne ustala – w formie zbiorowego wykazu – dowódca jednostki wojskowej, do której żołnierze rezerwy posiadają nadane przydziały kryzysowe.

Wykaz sporządza się nie później niż na 30 dni przed upływem roku kalendarzowego poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym będą odbywane ćwiczenia i zapoznaje się z nim żołnierzy rezerwy, a  wyciąg z tych wykazów przesyła wojskowemu komendantowi uzupełnień w  celu powołania tych żołnierzy na ćwiczenia wojskowe.

Wykaz można zmieniać tylko za zgodą żołnierza rezerwy. Wyciąg z  wykazu dołącza się do karty powołania.

Żołnierz rezerwy po zapoznaniu się z wykazem, informuje niezwłocznie swojego pracodawcę o dniach, w których będzie odbywał ćwiczenia wojskowe rotacyjne. (art. 101 c ustawy)

Ćwiczenia wojskowe rotacyjne przeznaczone są dla celów szkoleniowych, podtrzymania więzi żołnierza rezerwy z jednostką wojskową, praktycznego wykonywania zadań na stanowiskach służbowych, zgrywania poddziałów – przygotowania do okresowej służby wojskowej.

Żołnierz rezerwy w ramach NSR może zostać wyznaczony lub skierowany do pełnienia czynnej służby wojskowej poza granicami państwa. Pełnienie tej służby może nastąpić w ramach okresowej służby wojskowej (art. 108 ust. 5 ustawy). Zobowiązanie żołnierza rezerwy do pełnienia służby poza granicami państwa, wyrażone w podpisanym kontrakcie na podjęcie obowiązków w ramach NSR, stanowi jednocześnie spełnienie wymogu uzyskania jego pisemnej zgody na pełnienie tej służby, o której mowa w ustawie o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa.

Szczególne uprawnienia żołnierzy rezerwy posiadających przydziały kryzysowe

W okresie posiadania przydziału kryzysowego przez żołnierza rezerwy będącego pracownikiem stosunek pracy z tym pracownikiem nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany.

Przepisu tego nie stosuje się do umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, a także jeżeli pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy albo likwidacji stanowiska pracy.  ( art. 118 a ustawy )

Żołnierzom rezerwy, posiadającym przydziały kryzysowe, niezależnie od uprawnień wynikających z odbywania ćwiczeń wojskowych i pełnienia okresowej służby wojskowej:

 • których wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy jest wyższe niż uposażenie zasadnicze otrzymywane w czasie pełnienia okresowej służby wojskowej – przysługuje w tym czasie rekompensata finansowa, w wysokości różnicy między tym wynagrodzeniem i uposażeniem;
 • skierowanym lub wyznaczonym do służby poza granicami państwa pełnionej
 • w ramach okresowej służby wojskowej – przysługują uprawnienia i świadczenia przewidziane dla żołnierzy zawodowych;
 • zamieszkującym poza miejscem pełnienia służby – przysługuje prawo do zwrotu kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej i z powrotem;
 • okres urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę jest wliczany do okresu pracy od którego zależą uprawnienia pracownicze, w tym wymiar urlopu wypoczynkowego za dany rok;
 • okres pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych dolicza się do wysługi emerytalnej, jeśli jest się emerytem wojskowym możliwość niepełną wysługą;
 • przysługuje możliwość dofinansowania kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji, zwłaszcza w specjalnościach wojskowych wymagających podwyższonych kwalifikacji, w wymiarze proporcjonalnym do deklarowanego okresu pozostawania na przydziale kryzysowym;

  przysługuje prawo do:

 • odznaczeń, wyróżnień i nagród,
 • wystąpień publicznych oraz udziału w uroczystościach państwowych, wojskowych i lokalnych w mundurze,
 • używania tytułu honorowego nadanego w drodze wyróżnienia osobom wyróżniającym się w służbie, w szkoleniu wojskowym lub w wykonywaniu zadań służbowych, w tym po zakończeniu służby w Narodowych Siłach Rezerwowych,
 • korzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w urzędach administracji publicznej na stanowiskach związanych z obronnością kraju,

 przysługują świadczenia obejmujące:

 • bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny – w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe na – w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe w naturze lub równoważnik pieniężny – w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • oznaki i odznaki przewidziane dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych,
 • bezpłatne badania profilaktyczne, szczepienia profilaktyczne i turnusy leczniczo-profilaktyczne – w czasie pełnienia okresowej służby wojskowej,
 • Koszty związane ze świadczeniami dla żołnierzy rezerwy z tytułu pozostawania na przydziale kryzysowym pokrywa się z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.      ( art. 132 d ustawy )

 

Pracodawcy zatrudniającemu pracownika, będącego żołnierzem rezerwy i  posiadającego nadany przydział kryzysowy, przysługiwać będzie świadczenie pieniężne za okres odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez tego żołnierza (art. 134a ustawy). Świadczenie obejmie wyłącznie rekompensatę kosztów, bez kwot wynagrodzenia, poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza rezerwy w czasie pełnienia przez niego czynnej służby wojskowej lub z tytułu powierzenia tego zastępstwa innemu pracownikowi, a także wypłaty żołnierzowi rezerwy odprawy przed jego powołaniem po raz pierwszy do okresowej służby wojskowej.

Świadczenie wypłacane będzie na udokumentowany wniosek pracodawcy. Kwotę świadczenia ustali Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Odmowa wypłaty świadczenia lub ustalenie kwoty niższej, niż wskazana we wniosku pracodawcy, nastąpi w drodze decyzji administracyjnej.

Kwota świadczenia za każdy dzień odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez żołnierza rezerwy nie może być wyższa od 1/30 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w  sektorze przedsiębiorstw.


NORMY I ĆWICZENIA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
DLA OCHOTNIKÓW DO NSR

(dotyczy jednostek INSPEKTORATU WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH)

  

Motoryka

Ćwiczenia

Jedn. miary

Oceny

5

4

3

Wytrzymałość

Marszobieg na 1000 m
albo
Pływanie ciągłe przez 12 min.

min

4,50

5,20

6,05

metry

≥400

399 - 350

349 - 300

Siła ramion

Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce

albo
Podciąganie się na drążku

liczba

20

15

10

liczba

6

4

3

Szybkość i zwinność

Bieg wahadłowy 10 x 10
albo
Bieg zygzakiem „koperta”

sek.

32,7

33,7

34,7

sek.

29,2

30,2

32,2

mięśni brzucha

Skłony tułowia w przód w czasie 2 min.

liczba

30

20

 

15

 WIĘCEJ NA STRONIE WKU NOWY TARG

 

 

odwiedzin:
IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska