2020-02-21     Eleonory, Lenki, Kiejstuta     "Kochać to trwać w wierności i oddaniu". William Szekspir    

Apel o zaniechanie wypalania suchych traw i pozostałości roślinnych

Oprócz zagrożeniu pożarowego, wypalanie traw powoduje naruszenie równowagi biologicznej w przyrodzie oraz zniszczenie szlachetnych gatunków roślin trawiastych i zielnych. Ginie cały świat zwierzęcy: młode zające, pożyteczne owady oraz miejsca lęgowe ptaków. Zniszczeniu ulegają ponadto mikroorganizmy. Zakłócone zostaje zatem życie mikrobiologiczne gleby.

Nadleśnictwo Krościenko zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców z naszego terenu o włączenie się do akcji propagandowej mającej na celu zaniechanie wypalania suchych traw i pozostałości roślinnych.

Na podstawie obserwacji terenowych stwierdza się, że mimo obowiązujących w tym zakresie przepisów w dalszym ciągu wypalane są suche trawy na miedzach, łąkach, pastwiskach, rowach przydrożnych, w strefie oczeretów i trzcin, nieużytkach i terenach przyległych do lasów.
Pozornie niewinne wypalanie traw i pozostałości roślinnych wskutek szybkiego rozprzestrzeniania się ognia kończy się najczęściej groźnym w skutkach pożarem zabudowań i terenów leśnych, a nawet zakładów pracy. Oprócz zagrożeniu pożarowego, wypalanie traw powoduje naruszenie równowagi biologicznej w przyrodzie oraz zniszczenie szlachetnych gatunków roślin trawiastych i zielnych. Ginie cały świat zwierzęcy: młode zające, pożyteczne owady oraz miejsca lęgowe ptaków. Zniszczeniu ulegają ponadto mikroorganizmy będące miernikiem żyzności gleby: grzyby, wije, skoczogonki, bakterie. Zakłócone zostaje, zatem życie mikrobiologiczne gleby.
W efekcie spalania powstają dymy zawierające tlenki węgla, azotu, siarki oraz związki rakotwórcze. Wpływają w istotny sposób na wzmożenie efektu cieplarnianego.
W związku z nagminnym wypalaniem suchych traw w okresie wiosennym przypominamy, że zgodnie z § 63 ust. l pkt.2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 1992r. Nr 92 póz. 460, z późn.zm./ i art.45 Ustawy z dnia 16.10.1991r. o ochronie przyrody (Dz.U. z I991r. Nr 114 póz. 492 z późn.zm.), oraz art.30 ust.3 pkt.3 Ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach /Dz. U. z 2000r. Nr 56póz. 679 tekst jedn./, - w lasach, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk, wrzosowisk, pastwisk, nieużytków rolnych, pasów przydrożnych, szlaków turystycznych i kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin, oraz w odległości do 100 m od granicy lasów, wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych jest ZABRONIONE !!!

Ponadto wypalanie wierzchniej warstwy gleby lub pozostałości roślinnych (suchych traw) jest wykroczeniem:
  • z art.82§ l pkt.Te Ustawy z dnia 20.05.1971r. - Kodeks Wykroczeń (Dz.U.z 1971r. Nr 12 poz.114 z późn. zm.), który przewiduje odpowiedzialność tego kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobieganiu i zwalczaniu pożarów.
  • z art.59 Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 1991r. Nr 114 poz.492 z późn. zm.), który brzmi : „Kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach , pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów lub trzcin -podlega karze aresztu lub grzywny ".
  • z art.181 § l Ustawy z dnia 06.06.1997r. - Kodeks karny (Dz.U. z 1997r. Nr 88 poz.553 z późn. zm.), który brzmi: „Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach - podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 ".
  • z art.163 § pkt.l Ustawy z dnia 06.06.1997r. - Kodeks karny (Dz.U. jw.) który brzmi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża Życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mając postać pożaru podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 ".
odwiedzin:
IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska